Punëtor Teknik Salle

Përshkrim i Përgjithshëm i Pozicionit:

Punëtor Teknik Salle kryen dhe ndjek detyra teknike dhe logjistike, të deleguara nga Menaxheri Operacional, të cilat janë në funksion të organizimit dhe ekzekutimit të aktiviteteve ekspozuese në Expocity Albania. Këtu përfshihet; mirëmbajtja e pajisjeve/materialeve, të cilat përdoren gjatë eventeve, ngarkim-shkarkim të materialeve, spostimin e materialeve brenda dhe jashtë sallës, kontrollin e sasisë dhe gjendjes së materialeve në magazinë, riparim të aseteve të shoqerisë, zgjidhjen e situatave teknike që lindin gjatë aktiviteteve.

Përgjegjësitë Kryesore:

 • Mban përgjegjësi për realizimin në sasi, cilësi dhe kohë, të detyrave të planit ditor, urgjencave, për të cilat delegohen nga Menaxheri Operacional;
 • Përditeson me informacion mbi problematikat, zhvilliment dhe nevojat për mbarëvajtjen e punës dhe komunikimin efektiv dhe në kohë tek Menaxheri Operacional;
 • Mban përgjegjësi për përdorimin e rregullt dhe mbajtjen në gadishmëri, në çdo kohë, të pajisjeve, materialeve dhe/ose instrumenteve të punës;
 • Menaxhon kartelen e magazinës për hyrjet dhe daljet dhe gjendjen e inventarit;
 • Informon në kohë reale Menaxherin Operacional për shfaqjen e defekteve ose dëmtimeve të tjera në paisjet, materialet dhe/ose instrumentet e tij të punës;
 • Përditëson dhe raporton Menaxherin Operacional bazuar në gjëndjen e inspektuar, për zëvendësime të nevojshme të materialeve, pajisjeve dhe/ose instrumntave të punës, si edhe materiale specifike për të akomoduar kërkesa klienti;
 • Inspekton sallen ekspozuese para se të fillojnë puniment për një event, si dhe mbas mbylljes së eventit, dhe raporton menjëherë Menaxherin Operacional mbi kushtet fizike dhe teknike të sallës;
 • Në raste dëmesh, komunikon natyrën e dëmeve tek Menaxheri Operacional;
 • Njeh dhe zbaton Rregulloren e Përgjithshme të Shoqërisë si dhe udhëzimet, vendimet dhe urdhërat që rrjedhin nga kjo rregullore;
 • Sugjeron dhe propozon zgjidhje për problemet e cilësisë të pajisjeve, materialeve dhe/ose instrumentave të punës;
 • Garanton konfidencialitetin e plotë për çdo informacion që administraton.

Kualifikimet dhe Aftësitë e Kërkuara:

 • Arsim i Mesëm i Përgjithshëm (preferohet Arsim Profesional Teknik)
 • Eksperienca të mëparshme në fushën operacionale
 • Mosha e preferuar mbi 30 vjeç
 • I gatshëm të punojë dhe me orë te zgjatura pune.
 • Zotërimin e patentës klasi B (preferohet të ketë automjet)

Proçedura e Aplikimit:

Ju lutem dërgoni CV me foto dhe dokumentat tuaja plotësuese, duke përcaktuar në titull pozicionin për të cilin aplikoni, në adresën tonë: marketing@expocity.al.

Nëse CV juaj përzgjidhet, do të kontaktoheni nga Departamenti i Burimeve Njerëzore të Expocity Albania, vetëm nëse dokumentat e dërguara do të plotesojnë kriteret e vlerësimit.