Learn more about Job Openings in Expocity Albania

Expocity Albania is an international venue and organizer specialized in the organization of: trade fairs, exhibitions, conferences, seminars, mass events, and other type events, while providing the most modern structure and facilities and structure for the organization and launch of such organizations and activities. Expocity has a qualified team with local and international expertise and offers great opportunities for career growth. We welcome candidates who want to be part of an energetic team with a “growth mindset” and passion for their work.

Arkitekt (Junior)

Arkitekti (Junior) propozon, harton, dhe ndjek aspektet teknike te sallave dhe hapesirave, të cilat janë në funksion të organizimit dhe ekzekutimit të aktiviteteve ekspozuese në Expocity. Këtu përfshihet: hartimi i planimetrisë për hapsirat ekspozuese, si edhe hapsirat e konferencave, zonat B2B, si dhe ambjenteve te tjera ne funksion te organizimeve specifike. Propozimi i stendave te partnereve, dhe stendave bazike; propozimi i hapsirave B2B; perkatese konceptimi i hapsirave speciale sipas kerkesave te klienteve apo konceptit te eventeve hybride etj.

Menaxher Projektesh

Përgjegjës për gjenerimin e koncept-idesë së projektit duke përfshirë aspektin e studimit të tregut, përzgjedhjes së partnerëve dhe/ose bashkëorganizatorëve, hartimin e strategjisë së shitjes, mbikëqyrjen e performancës komerciale, zbatimin dhe mirëfunksionimin e të gjithë hallkave të projektit, si dhe arritjen e objektivave buxhetore dhe fitimprurëse të projekteve.

Agjent Shitjesh

Përgjegjës për të gjitha aspektet e shitjes së produkteve dhe shërbimeve të ofruara nga Expocity Albania. Këtu përfshihet cilësia e produkteve dhe shërbimeve, performanca komerciale, koha në të cilën është shërbyer klienti si dhe arritja e objektivave buxhetore dhe fitimprurëse.