Learn more about Job Openings in Expocity Albania

Expocity Albania is an international venue and organizer specialized in the organization of: trade fairs, exhibitions, conferences, seminars, mass events, and other type events, while providing the most modern structure and facilities and structure for the organization and launch of such organizations and activities. Expocity has a qualified team with local and international expertise and offers great opportunities for career growth. We welcome candidates who want to be part of an energetic team with a “growth mindset” and passion for their work.

Operational Specialist

Specialisti Operacional kryen dhe ndjek aspektet teknike dhe logjistike, të cilat janë në funksion të organizimit dhe ekzekutimit të aktiviteteve ekspozuese në ExpoCity shpk. Këtu përfshihet: monitorimi i kostove operacionale, komunikimi me furnitorët dhe palet e treta, ndjekja e kontratave të kleringut, përditësimi i faturave të blerjes/shitjes në analizen operacionale të shoqërisë, sistemet e informatizuara.

Legal Assistant

Asistenti (ja) Ligjor (e) ka për detyrë hartimin e kontrateve të qiradhënies, kontratave të pjesëmarrjes, kontratave të bashkëpunimit me palë të treta, rishikimet e tyre apo hartimin e shkresave të ndryshme, brenda profilit juridik, sipas nevojave të shoqërisë.

Operations Manager

The Operations Manager is in charge of all technical and logistic aspects, in the function of the organization and execution of the exhibition and other event activities. This includes: designing the layout for the exhibition spaces and conference rooms, B2B areas, as well as other facilities in the function of specific events; managing requirements for materials, products/services, procurement, as well as further storage as needed; solving operational issues that may arise before and during the activities; monitoring, managing and negotiating operational costs; maintaining the furnisher’s lists and communications communication with third parties.

Arkitekt (Junior)

Arkitekti (Junior) propozon, harton, dhe ndjek aspektet teknike te sallave dhe hapesirave, të cilat janë në funksion të organizimit dhe ekzekutimit të aktiviteteve ekspozuese në Expocity. Këtu përfshihet: hartimi i planimetrisë për hapsirat ekspozuese, si edhe hapsirat e konferencave, zonat B2B, si dhe ambjenteve te tjera ne funksion te organizimeve specifike. Propozimi i stendave te partnereve, dhe stendave bazike; propozimi i hapsirave B2B; perkatese konceptimi i hapsirave speciale sipas kerkesave te klienteve apo konceptit te eventeve hybride etj.

Menaxher Projektesh

Përgjegjës për gjenerimin e koncept-idesë së projektit duke përfshirë aspektin e studimit të tregut, përzgjedhjes së partnerëve dhe/ose bashkëorganizatorëve, hartimin e strategjisë së shitjes, mbikëqyrjen e performancës komerciale, zbatimin dhe mirëfunksionimin e të gjithë hallkave të projektit, si dhe arritjen e objektivave buxhetore dhe fitimprurëse të projekteve.

Agjent Shitjesh

Përgjegjës për të gjitha aspektet e shitjes së produkteve dhe shërbimeve të ofruara nga Expocity Albania. Këtu përfshihet cilësia e produkteve dhe shërbimeve, performanca komerciale, koha në të cilën është shërbyer klienti si dhe arritja e objektivave buxhetore dhe fitimprurëse.

Punëtor Teknik Salle

Punëtor Teknik Salle kryen dhe ndjek detyra teknike dhe logjistike, të deleguara nga Menaxheri Operacional, të cilat janë në funksion të organizimit dhe ekzekutimit të aktiviteteve ekspozuese në Expocity Albania. Këtu përfshihet; mirëmbajtja e pajisjeve/materialeve, të cilat përdoren gjatë eventeve, ngarkim-shkarkim të materialeve, spostimin e materialeve brenda dhe jashtë sallës, kontrollin e sasisë dhe gjendjes së materialeve në magazinë, riparim të aseteve të shoqerisë, zgjidhjen e situatave teknike që lindin gjatë aktiviteteve.